Producenci
Promocje
Zestaw prezentowy z kosmetykami konopnymi
Zestaw prezentowy z kosmetykami konopnymi
179,99 zł 99,99 zł
szt.
Ostatnio na blogu
Regulamin

CBD GOLD 

Regulamin sprzedaży towarów i świadczenia usług za pomocą środków porozumiewania się na odległość

I. Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem cbdgold.pl przez Dukatex Dariusz Olearczyk z siedzibą w Kielcach (25-607), ul. Chrobrego 58, NIP 9590206901, a w szczególności określa zasady składania zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystanie przez Klientów z usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2. Regulamin jest udostępniony na stałe na stronie internetowej Sklepu pod adresem cbdgold.pl/pl/i/Regulamin/3, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści.

3. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Dane kontaktowe:

Dukatex Dariusz Olearczyk, 25-607 Kielce, ul. Chrobrego 58, tel. 663390399 .adres e-mail:office@invexgold.com

5. Administratorem danych osobowych jest Dariusz Olearczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dukatex Dariusz Olearczyk, z siedzibą w Kielcach (25-607) Kielce, ul. Chrobrego 58.

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) komputer z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c)przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lubnowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób

trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w

szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu

internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz

dla Sprzedawcy,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w

zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego naterytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymizasadami korzystania z sieci Internet.

III. Usługi

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usługpolegających na:

a) przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,

b) udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia wSklepie,

c) udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą

d) zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie

2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Umowa:

a) o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawieranajest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowejSklepu,

b) o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającegoKlientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu zchwilą złożenia Zamówienia,

c) o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

4. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi

odnoszących się m. in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewneoraz prawa własności przemysłowej.

5. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Klient może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np.adresu e-mail.

6. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych.

7. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

8. Klient zamieszcza wypowiedzi w serwisie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu.

9. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniuUstawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

10. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca pouprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniemstosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym.

 

IV. Kupowanie:

1. Sklep przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie z oferty sklepu towarów i usług (produktów).

2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, pomiędzy korzystającym ze sklepu zwanym dalej Klientem, a Sklepem.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi paragonu lub - na jego życzenie - faktury VAT wraz z dostawą produktów.

4. Klient wykonuje w sklepie czynności związane z wybraniem produktów, złożeniem zamówienia, odbiorem zamówionych produktów oraz zapłatą.

5. Klient może zamówić produkty w ramach sprzedaży na odległość. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu, zawierający ostateczne podsumowanie wszystkich istotnych elementów zamówienia w ramach sprzedaży na odległość.

6. Informacja o cenie w sklepie podawana na stronie cbdgold.pl ma charakter wiążący w rozumieniu ustawy kodeks cywilny - od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem zamówienia w toku jego przetwarzania zawierającego ostateczną specyfikację istotnych elementów zamówienia dla ilości i cech podanych w zamówieniu. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą pojawić się po "przyjęciu do realizacji zamówienia" przesłanego w kolejnym mailu.

7. Informacje o produktach w sklepie m.in. opisy, parametry użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego zgodnie z warunkami Regulaminu.

8. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

9. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia, zamawiane produkty są dostępne w magazynach firmy lub jej dostawców.

10. Klient płaci cenę za zamówione produkty przy sprzedaży na odległość – gotówką, w momencie odbioru lub przelewem bankowym (bezpośrednim lub payu, tpay).

V. Składanie zamówienia

1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

2. Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni wtygodniu, a Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną mogą być składane w dnirobocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

3. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

a. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne dorealizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,

b. wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie(zakup za pomocą Konta Klienta).

4.W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności technicznew oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

5. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a. opisu przedmiotu zamówienia,

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

d. wybranej metody i terminu płatności,

e. wybranego sposobu dostawy,

f. czasu dostawy,

g. danych kontaktowych Klienta

h. danych do faktury

7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz

potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedażyTowarów będących przedmiotem Zamówienia.

9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia(wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnychelementów Zamówienia.

10. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzeniezłożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o którejmowa w pkt. powyżej.

11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowieńUmowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail orazpoprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówieniaoraz faktury VAT lub paragonu (wybrane w/g klienta).

12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

VI. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adreswskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia

2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

a. odbiór osobisty w siedzibie firmy.

b. doręczenie towaru przez firmę DPD, InPost, przesyłką pobraniową, lub w innej formie - na życzenie klienta.

3. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia (w przypadku nie wybrania odbioru osobistego)

Zastrzegamy prawo do wysyłki w ciągu 5 dni roboczych oraz do wysyłki niekompletnej paczki lub zwrotu pieniędzy za brakujący towar. 

VII. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

a. szybkie płatności payu, tpay,

b. płatności payu, tpay,

c. wpłata bezpośrednia na konto firmy

d. zapłata przy odbiorze

W przypadku płatności przy odbiorze, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę, lub w urzędzie Pocztowym. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta, Poczta zwróci przesyłkę Sprzedającemu (po 14 dniach od pierwszej próby doręczenia). W takiej sytuacji, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Kupującego, Sprzedawca może wezwać Kupującego do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy sprzedaży przez Kupującego, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony oraz wezwania do wykonania umowy i zapłaty.

 VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bezpodania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tegoterminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia oodstąpieniu od umowy.

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowyo świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle naadres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu odumowy.

5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

5.1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczeniaprzez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

5.2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymiSprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu doodstąpienia od umowy;

5.3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowanywedług specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

5.4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub

mająca krótki termin przydatności do użycia;

5.5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym

opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu naswój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, costrony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicachzwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrotpowinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić naadres Sprzedawcy.

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczeniakonsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi Wartość zamówionych towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.

8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczeniaoferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionychprzez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniuart. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Dukatex 25-363 Kielce ul. Wesoła 37B

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

6. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancjisprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1 Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem  z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Dukatex 25-363 Kielce ul. Wesoła 37B lub na adres poczty elektronicznej office@invexgold.com

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opiszaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Klient będący konsumentem posiada m. in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej zwnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporumiędzy Klientem, a Sprzedawcą.

c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a

Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentówlub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. FederacjaKonsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

XII. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jestkonsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie zpostanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jestkonsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowiwłaściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną orazinne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Zdjęcia produktów umieszczane w sklepie są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich produktów. Wszystkie zdjęcia zawarte na stronie cbdgold.pl są jego własnością, bądź własnością producentów którzy wyrazili zgodę na ich publikację na stronie cbdgold.pl Ich wtórne użycie musi być za zgodą właściciela serwisu. Wykorzystanie zdjęć bez zgody pociąga za sobą skutki prawne określone w przepisach.

 5. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie lub przy jednorazowym składaniu zamówienia są przetwarzane przez Dukatex Dariusz Olearczyk wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

 6. Szczegółowe czynności związane z realizacją usług w sklepie, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu internetowego sklepu i stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

7. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostaniepoinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ichwejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz zich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian niebędzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nieakceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dniod daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

 

Opublikowano 11.12.2017r.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl